Excelsheet versturen als PDF met Outlook in VBScript

In de regel voeren we programmeerwerkzaamheden voor maatwerk websites en software uit, gemaakt in Php en Java. Soms moet er ook aansluiting worden gevonden met de office software dat gebruikt wordt. Vaak is dit Microsoft Office, maar steeds vaker komen we ook LibreOffice tegen.

Recent had een klant de wens om automatisch de handtekening toe te voegen als hij een PDF verstuurde vanuit Excel met Microsoft Outlook. Na wat speuren op internet bleek het - tot enige verbazing - niet mogelijk dit in te stellen. Uiteraard als programmeer-club is het moeilijk nee zeggen, dus werd er naar een mogelijkheid gezocht. Deze werd gevonden in vba aka Visual Basic for Applications. In Excel is het mogelijk macro's te maken met VBScript en deze vervolgens in de menubalk toe te voegen.

De gemaakte oplossing is een vbscript macro welke de Excelsheet naar PDF converteert en vervolgens een mail in Outlook aanmaakt met attachment en handtekening. Dit script is gekoppeld aan een nieuwe knop in de Excel ribbon.

Sub VerstuurPerMail()

 '' default signature
 textSignature = vbLf _
      & vbLf _
      & "Met vriendelijke groet," & vbLf _
      & "Tim"
 
 Set fso = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
 
 '' signature file? => fetch data
 Set objShell = CreateObject("WScript.Shell")
 txtFileSignature = objShell.SpecialFolders("MyDocuments") & "\\handtekening-excel-pdf.txt"
 
 If fso.FileExists(txtFileSignature) Then
  Set file = fso.OpenTextFile(txtFileSignature, 1)
  textSignature = file.ReadAll
  file.Close
 End If
 
 
 ' set pdf filename
 tmpFolder = fso.GetSpecialFolder(2)
 PdfFile = tmpFolder & "\" & LCase(ActiveSheet.Name) & ".pdf"
 
 ' export sheet as pdf
 With ActiveSheet
  .ExportAsFixedFormat Type:=xlTypePDF, Filename:=PdfFile, Quality:=xlQualityStandard, IncludeDocProperties:=True, IgnorePrintAreas:=False, OpenAfterPublish:=False
 End With
 
 ' open outlook
 On Error Resume Next
 Set OutlApp = GetObject(, "Outlook.Application")
 If Err Then
  Set OutlApp = CreateObject("Outlook.Application")
 End If
 OutlApp.Visible = True
 On Error GoTo 0
 
 ' set signature & attachment
 With OutlApp.CreateItem(0)
  ' Prepare e-mail
  .Body = textSignature
  
  .Attachments.Add PdfFile
  
  ' display mail window
  .Display
 End With
 
 ' delete pdf
 Kill PdfFile
 
 Set OutlApp = Nothing

End Sub
Opzoek naar een programmeur voor VBScript, VBA, Php, Java, databases of iets anders? Neem contact op!

Gerelateerd

07-07-2016 WMI scripting example
- Bent u opzoek naar een Php of Java programmeur voor uw website of applicatie? (freelance / detachering)
- Losse tickets, opdrachten, of gehele projecten in de planning?
- Systeembeheer van Linux of Windows Server ?

Dan kom ik graag met u in contact! Meer informatie over mij vindt u hier.
Sitemap | Op alle producten & diensten zijn de algemene voorwaarden van toepassing